Olajbolt - katalógus és webáruház

ÁSZF

1. Általános

Ezen szöveg 2012. 01. 01-től érvényes. Minden korábbi feltétel helyébe lép. Az eladási- és szállítási feltételeinktől eltérő üzleti feltételeket csak írásban áll módunkban elfogadni.

2. Ajánlat közlése és megrendelés

Ajánlatainkra az ajánlat érvényességi idején belül az ajánlati kötöttség szabályai vonatkoznak. Ajánlati érvényesség idején túl az ajánlat írásbeli meghosszabbítása hiányában a mindenkori ajánlott kiskereskedelmi árlista szerinti árak lépnek életbe. Az első megrendelés csak írásbeli visszaigazolás vagy teljesítés esetén tekinthetők elfogadottnak.

3. A szerződéstől való elállás, vis major, felelősség

Vis major és más elháríthatatlan események esetén a szállítást ezek tartamára korlátozhatjuk, beszüntethetjük, vagy a szerződéstől elállhatunk. Vis majornak minősülnek különösen a munkaviták, üzemzavarok, halaszthatatlan javítások a gyártóüzemben, bármilyen jellegű hatósági intézkedések, nyers és segédanyagok hiányos kézhezvétele vagy elkésett, illetőleg korlátozott szállítása, áram-, víz- és adott esetben gázkimaradás, szállítóeszközök hiánya, közlekedési nehézségek, háború, felkelés és hasonlók, továbbá minden más elháríthatatlan esemény. Amennyiben kártérítésre lennénk kötelezettek, felelősségünk a szándékos és súlyosan gondatlan károkozásért való felelősségre korlátozódik. A közvetett és következménykárokra a felelősségünket kizárjuk.

4. Szállítás, mennyiség-megállapítás

A szállítási határidők csak kifejezett írásbeli visszaigazolás esetén kötelezőek. Nem felelünk a határidőben történő elküldésért, ha a vevővel közösen megállapított küldőtartályok nem állnak rendelkezésre, vagy a rakodási lehetőségek és kocsi rendelkezésre bocsátások területén olyan akadályok merülnek fel, amelyekért nem vagyunk felelősek, és ezek miatt a határidőben történő elküldés nem lehetséges. Bérmentesített szállítás vagy CIF-paritásos szállítás esetén a kárveszély a következők szerint átszáll a vevőre. Kereskedő általi elküldéses értékesítés esetén a kárveszély akkor száll át, amikor az árukat a kereskedő elküldésre átadja vagy azokat a kereskedőtől elküldésre átveszik. Magán végfelhasználók részére történő értékesítés esetén a kárveszély a vevő birtokba lépésével száll át. Amennyiben az elküldés és / vagy kézbesítés a vevőnek felróható okból késik vagy a vevő egyéb okból átvételi késedelembe kerül, úgy a kárveszély ezekben az esetekben átszáll a vevőre. Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét mi határozzuk meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra.

5. Minta és minőségmeghatározás

Az elemzési adatok és az egyéb minőségi jellemzők legjobb tudásunk szerint megfelelnek ismereteink és fejlesztéseink aktuális állapotának. A minták és próbák megfelelnek a termékek átlagos minőségének, kivéve, ha egy külön határidőhöz kötött speciális tulajdonságokra vonatkozó megállapodásra kerül sor.

6. Minőségi kifogások

Amennyiben a vevő kereskedő, köteles minden felismerhető, amennyiben nem kereskedő, minden nyilvánvaló hibát, mennyiségi hiányt vagy téves szállítást az áru rendeltetési helyre történő megérkezésétől számított 3 napon belül és még a felhasználás előtt írásban jelezni. További feltétel, hogy az áru még az eredeti lezárt állapotban legyen és az árut időközben a rendeltetési állomás nem küldte tovább. A vevő köteles a szállítóval szembeni esetleges igények megóvásáról gondoskodni. Minőségi kifogás esetén azonnal írásos reklamációt kell küldeni, a maradékokat az eredeti csomagolásban, adott esetben a használatban lévő árukat is biztosítani kell. Az eladónak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyszínen a kifogás megvizsgálására. Alapos kifogás esetén társaságunk döntése alapján pótszállítással élünk avagy árleszállítást ajánlunk fel. Amennyiben a vevő kereskedő, úgy a velünk szembeni további igények érvényesítését kizárjuk, azokat is, amelyek nem kellékszavatossági igények. Amennyiben a vevő nem kereskedő és a pótszállításhoz való jogunkat gyakoroljuk, úgy a vevő jogosult a pótszállítás sikertelensége esetén a vételár leszállítására vagy választása szerint a szerződéskötés előtti állapot helyreállítására. A kártérítési igények elévülési ideje 1 év az igényt megalapozó körülményekről való tudomásszerzéstől, illetve attól az időponttól számítva, amelyben a vevőnek súlyos gondatlanság hiányban ezekről a körülményekről tudomást kellett volna szereznie. Ez nem vonatkozik a szándékos károkozás miatti felelősségre és azokra az esetekre sem, amelyekben a törvény erejénél fogva kötelező elévülési határidők állnak fenn, továbbá nem vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség esetére sem.

7. Árak

Amennyiben az áru árára vonatkozóan nem születik megállapodás, úgy az ár felszámítása az elküldés napján hatályos kiskereskedelmi listaáraink alapján történik. A forgalmi adó a mindenkor hatályos mértékben külön felszámításra kerül. A visszaigazolt árak – amennyiben írásban ettől eltérő megállapodás nem születik – 30 napig hatályosak. A mindenkori, határidő nélküli árváltoztatás jogát – ármegállapodás esetén is – fenntartjuk, ha és amint az ásványolaj gazdaság összességében a költségvetési illetékek (például ásványolaj-adó, használtolaj-illeték, stb.), a kötött tarifás szállítási díjak, a nyersanyagárak és az egyéb költségek megváltoznak. A visszaigazolt határidő leteltét követően új ármegállapodások kötésére kerül sor. Ezek elkészültéig a fenti mértékű árak alkalmazandóak továbbra is.

8. Fizetés

Átutalás ellenében történő értékesítés esetén a fizetéseket 15 napon belül levonás nélkül kell teljesíteni, kivéve, ha az ajánlatban ettől eltérő határidő került megállapításra. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot számolunk fel, melynek mértéke a felszámítás időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetési feltételek vagy körülmények megsértése, ami a vevő hitelképességét csökkentheti, azonnal esedékessé teszi az összes követelést tekintet nélkül a futamidőben történt időközbeni módosításokra. A beszámítás jogának, illetve a visszatartási jognak velünk szemben történő érvényesítése csak akkor megengedett, ha az esedékes, általunk elismert vagy jogerősen megítélt követelésre vonatkozik. A fizetés teljesítési helye Budaörs. A 30 napnál régebben lejárt követelés behajtása érdekében jogi képviselőt veszünk igénybe, melynek költségeit a késedelembe eső fél tartozik megfizetni. A szerződéses jogviszony keretében keletkező és rendelkezésre álló adatokat automatikus adatfeldolgozó rendszer útján célhoz kötötten tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatvédelmi előírásokat betartjuk.

9. Tulajdonjogfenntartás

Minden, üzleti megállapodás keretében szállított termék a számla kiegyenlítéséig a tulajdonunkban marad. Addig tehát a vevő – rendes üzletmenetét kivéve – nem jogosult az áru felett rendelkezni, azokat harmadik személyeknek elzálogosítani vagy akár csak biztosítékképpen is átruházni. A vevő a vételárkövetelést, ami őt, a még a mi tulajdonunkban álló áru elidegenítése alapján illeti meg, vételárkövetelésünk biztosítására részünkre engedményezi. Vevő jogosult az engedményezett követeléseket addig beszedni, amíg velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tesz. Ha a vevő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, akkor a beszedett összegek minket illetnek, és azokat külön kell megőrizni. A tulajdonjogfenntartásssal érintett áruk más árukkal történő összekeverése vagy feldolgozása esetén minket a tulajdonjogfenntartással érintett áru értékének arányában az új dolgon közös tulajdoni hányad illet meg. Az első és második bekezdés ennek során értelemszerűen alkalmazásra kerül.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye és bírósági kikötés

Amennyiben egy kikötés semmis lenne, vagy azzá válna, a többi rendelkezés érvényes marad. Jogvita esetére kikötjük a Pest Megyei Bíróság illetékességét.

  • Ajándék gyűjtőmappa

    Szeretne ajándékba kapni mezőgazdasági gépeihez egy részletes kenési tervet és egy praktikus gyűjtőmappát? Szeretné, ha rendszeresen elküldenénk a hasznos tippeket tartalmazó, gyűjthető és lefűzhető kiadványainkat? Regisztráljon!
Olajszaki válaszol

Kérdése van az olajokkal, kenőanyagokkal kapcsolatban? Feltartóztathatatlan technikai érdeklődés hajtja? Tekintse át a szaktársak kérdéseit és a rájuk adott válaszokat! Az alábbi űrlap segítségével kérdését is felteheti!
captcha
Elfogadom az Adatvédelmi feltételeket és az ÁSZF-et.

Egy 1964-es Massey Ferguson 30-ban szeretnék váltó/hidraulika olajat cserélni. És megszeretném kérdezni, milyen olajat javasolsz bele. És kell-e légteleníteni, és melyik hernyócsavarnál kell betölteni az olajat. Sajnos erről az évjáratú modellről már nincsenek műszaki adataink, így ...

A kérdésem az lenne, hogy földmunkagép hidraulikus rendszerébe 46-os viszkozitás indexű olaj van előírva. Milyen STOU vagy UTTO olajat használhatok helyette. Ezek teljesítményben alacsonyabb vagy magasabb szintet képviselnek. Ha hidraulika rendszerbe 46-os olaj van előírva, akkor ...

Váltó olajat szeretnék pótolni. Kérem mondja meg, hogy a TZ4-K-ban hol lehet olajat cserélni! A váltónak a beöntő nyílását a váltókar tövénél kell keresni. Lehet, hogy a váltókar gumiharangja valamelyest takarja is. Egy 22-es kulcs kell a ...

T4K kis traktort vásároltam. Szeretném az olajat lecserélni, de nem tudom,hogy milyen olajat használjak és hány litert. Remélhetőleg a TZ-4K típusú kis traktorra gondolt, mert T4K-t nem találtam sehol. A TZ-4K típusú traktor egy száraz karteres ...

Valmet 665 tip. traktor kenési utasítása érdekelne. Ha erre a típusra gondolt pontosan, akkor a részletes kenési tervét emailben elküldöm Önnek. Valtra (Valmet) 55/65 (1989-), 665, 665-4 (1994-) Üdvözlettel: Olajszaki!

Az összes válasz megtekintése